Algemene_voorwaardenSpaghettii.be is de commerciële naam waaronder dhr. Abel Costeur de verhuur van de Photobooth, Tante Typmachine en van Nonkel Polaroid verricht.

Picabelco.be is de commerciële naam waaronder dhr. Abel Costeur de verhuur van de unieke lightpaint photobooth verricht.


1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen PicAbelCo/Spaghettii ( = Abel Costeur) en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen)2. Schriftelijke bevestiging

 

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door PicAbelCo/Spaghettii wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en PicAbelCo/Spaghettii met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de eerst nadat deze schriftelijk door PicAbelCo/Spaghettii zijn bevestigd.3. Annulatie:


De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, tegen betaling als volgt:

-als de annulatie 14 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan zijn er geen kosten.

-als de annulatie tussen de 4 en 14 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, bedraagt

de opzegvergoeding 10 % van het bedrag van de laatste offerte.

-als de annulatie tussen de 2 en de 4 dagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan bedraagt

de opzegvergoeding 25% van het bedrag van de laatste offerte.

-als de annulatie in de periode van 2 dagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, bedraagt

de opzegvergoeding 70 % van het bedrag van de laatste offerte.

 

Bij slecht weer moet er een onderdak voorzien zijn, de photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. Als dit niet voorzien is, kunnen wij niet van start gaan en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze annulatie.


Ingeval de opdrachtgever niet in een veilige omgeving voor de photobooth voorziet (cf. artikel 4), wordt de photobooth niet gemonteerd. Alsdan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van de laatste offerte.


 

4. Schade - verlies - diefstal:


De photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. De opdrachtgever dient te voorzien in een beschutte plaats waar de photobooth kan worden geplaatst.


Bij schade, verlies of diefstal van het verhuurde materiaal (photobooth én rekwisieten) moet de huurder deze kosten vergoeden. Hieronder wordt een prijslijst meegegeven van de kostprijs van de rekwisieten.


Nadat de Spaghettii photobooth geïnstalleerd is mag deze niet meer verplaatst worden. De photobooth wordt, behoudens onmiddellijk tegenbericht vanwege de huurder, geacht geleverd te zijn in onberispelijke staat. Alle schade aan de photobooth wordt geacht te zijn aangericht door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (genodigden/aangestelden/enz….).


 

5. Betalingsverplichting


Betalingen dienen plaats te vinden 30 dagen na factuurdatum. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro per maand.6. Schadebeding


Ingeval PicAbelCo/Spaghettii ingebreke zou blijven om de Photobooth ter beschikking te stellen op de overeengekomen dag, zal zij een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn na eenvoudige schriftelijke kennisgeving vanwege de opdrachtgever. Enige vertraging in de uitvoering van de levering en/of montage van de Photobooth zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot deze forfaitaire schadevergoeding, zonder daarbij het recht van de opdrachtgever uit te sluiten om diens schade naar gemeen recht te bewijzen.


7. GDPR


Uit oogpunt van geldend fatsoen zal PicAbelCo/Spaghettii de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit van de persoon op de foto niet aantasten.

Zowel de opdrachtgever als PicAbelCo/Spaghettii krijgen het in tijd en omvang onbeperkt recht om de foto’s openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken (publiceren) op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context.

Zowel de opdrachtgever als PicAbelCo/Spaghettii hebben de eigendomsrechten op de gemaakte foto’s.

Ieder persoon die deelneemt aan de photobooth geeft zijn of haar auteurs – en portretrechten af.


Deze tekst moet ik in de algemene voorwaarden vermelden, anders kan ik met de gdpr in de problemen komen ivm de foto’s die ik gebruik op m’n website en instagram, etc.

Opnieuw, PicAbelCo/Spaghettii heeft niet en nooit de intentie foto’s te gaan misbruiken. Indien er foto’s gebruikt geweest zijn, gelieve me dit te melden en ik verwijder de foto asap in alle mogelijke vormen binnen mijn kunnen.

 

8. Aansprakelijkheid


PicAbelCo/Spaghettii kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van diens lichte of grove fout, of van opzettelijke handelingen van diens aangestelden.(= Wij doen uiterste controle zodat alles perfect verloopt doch kan er altijd met elektronica iets mislopen.)


PicAbelCo/Spaghettii kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mogelijkse dataverlies.


Bij eventuele problemen kan u ons bereiken op het telefoonnummer die u dan bezorgd zal worden. Tot 11u pm komen we ter plaatse om het probleem op te lossen.


Indien het papier op is, of de printer niet meer print, dan gaan we alle fotostrookjes achteraf printen en u bezorgen.

De photobooth blijft alle foto's bewaren.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de Spaghettii Photobooth tijdens de huurperiode.

 


9. Naamsvermelding


Op iedere print komt er in het klein www.spaghettii.be te staan.
10. Bevoegdheidsbeding


Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst.